porsesh-arm

صفحه اصلی

v

ارتباط با ما

4

پیش پرداخت شهریه

3

نوبت مصاحبه

2

تماشای فیلم تربیتی

1

اطلاعات فردی و
شرکت در آزمون تستی

3

نوبت مصاحبه

فرم ثبت نام دبیرستان پسرانه - مصاحبه 1402-1401

کاربر گرامی: لطفاً با توجه به شرایط خود یکی از نوبت های زیر را جهت مصاحبه مشخص نماید.