حساب به شبا

توضیحات بخش حسابداری:

ردیفمبلغ واریزیسال تحصیلیمقطع تحصیلیشماره حساب مبداشماره شبا مقصدساعت واریزتاریخ واریزوضعیت پرداختویرایش
ردیفمبلغ واریزیسال تحصیلیمقطع تحصیلیشماره حساب مبداشماره شبا مقصدساعت واریزتاریخ واریزوضعیت پرداختویرایش

پروفایل

پرداخت اینترنتی

پشتیبانی

کاربر

پروفایل

پرداخت اینترنتی

مجموع پرداختی‌ها

خروج

حساب به شبا

توضیحات قسمت حسابداری:

ردیفمبلغ واریزیسال تحصیلیمقطع تحصیلیشماره حساب مبداشماره شبا مقصدساعت واریزتاریخ واریزوضعیت پرداختویرایش
ردیفمبلغ واریزیسال تحصیلیمقطع تحصیلیشماره حساب مبداشماره شبا مقصدساعت واریزتاریخ واریزوضعیت پرداختویرایش