کارت به کارت

توضیحات بخش حسابداری:

ردیفمبلغ واریزیسال تحصیلیشماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریزساعت واریزتوضیحاتآپلود فیشوضعیت پرداختویرایش
ردیفمبلغ واریزیسال تحصیلیشماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریزساعت واریزتوضیحاتآپلود فیشوضعیت پرداختویرایش

پروفایل

پرداخت اینترنتی

پشتیبانی

کاربر

پروفایل

پرداخت اینترنتی

مجموع پرداختی‌ها

خروج

کارت به کارت

توضیحات قسمت حسابداری:

ردیفمبلغ واریزیسال تحصیلیشماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریزساعت واریزتوضیحاتآپلود فیشوضعیت پرداختویرایش
ردیفمبلغ واریزیسال تحصیلیشماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریزساعت واریزتوضیحاتآپلود فیشوضعیت پرداختویرایش