ایده و طرح های خلاق


نقش کارهای گروهی و تشکیل جلسات هم اندیشی تأثیربه سزایی در مدارس پویا دارد.

هر سازمانی در صورت کسب اطلاع از نقطه نظرات تمامی کسانی که با آن در ارتباط اند، پویاتر می شود.

تعامل شاد و بابرنامه بین کودکان و پدر و مادرها کمک می کند درک درستی از نیازهای کودک بدست آید.

ارتباط با دیگران و شناخت آنها، به کودکان کمک می کند وسعت دید نسبت به محیط اطراف پیدا کند.

استفاده از تمامی ابزارهای آموزشی و کمک آموزشی، باعث می شود یادگیری در دانش آموزان در سطوح بالاتری صورت می گیرد.