ایده و طرح های خلاق


در مدرسه، زندگی اجتماعی کودکان شکل می گیرد و بسیار خطاست که در مدرسه صرفاً آموزش های مطالب درسی صورت گیرد آموزش ارزش های زندگی ،کودکان را برای آینده آماده می کند.