ایده و طرح های خلاق


جهت کسب اطلاع هر چه بیشتر از موضوعات آموزشی و تربیتی مباحثی در این قسمت مطرح می شود که والدین میتوانند نظرات خود را مطرح نمایند و درپایان هر بحث جمع بندی صورت می گیرد. هم اندیشی به هم افزایی منجر می شود.