حساب  به حساب

توضیحات بخش حسابداری:

وارد کردن کدملی ضروری است.
YYYY slash MM slash DD
زمان واریز
:
فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 256 MB.
  وضعیت پرداخت
  ردیفنام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیسال تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره حساب مبداشماره حساب مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداختویرایش
  ردیفنام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیسال تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره حساب مبداشماره حساب مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداختویرایش

  پروفایل

  مدیریت کاربران

  J

  خروج

  مدیر

  پروفایل

  مدیریت کابران

  پرداخت اینترنتی

  خروج

  حساب به حساب

  توضیحات قسمت حسابداری:

  ردیفنام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزمبلغ واریزیمقطع تحصیلیپایه تحصیلیسال تحصیلیشماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریزساعت واریزآپلود فیشوضعیت پرداختویرایش
  ردیفنام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزمبلغ واریزیمقطع تحصیلیپایه تحصیلیسال تحصیلیشماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریزساعت واریزآپلود فیشوضعیت پرداختویرایش