حساب به شبا

توضیحات بخش حسابداری:

ردیفنام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزمقطع تحصیلیپایه تحصیلیمبلغ واریزیشماره شبا مقصدشماره حساب مبداتاریخ واریزساعت واریزوضعیت پرداختویرایش
ردیفنام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزمقطع تحصیلیپایه تحصیلیمبلغ واریزیشماره شبا مقصدشماره حساب مبداتاریخ واریزساعت واریزوضعیت پرداختویرایش

پروفایل

مدیریت کاربران

مدیر

پروفایل

مدیریت کاربران

پرداخت اینترنتی

تنظیمات

خروج

حساب به شبا

توضیحات قسمت حسابداری:

ردیفنام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزمقطع تحصیلیپایه تحصیلیمبلغ واریزیشماره شبا مقصدشماره حساب مبداتاریخ واریزساعت واریزوضعیت پرداختویرایش
ردیفنام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزمقطع تحصیلیپایه تحصیلیمبلغ واریزیشماره شبا مقصدشماره حساب مبداتاریخ واریزساعت واریزوضعیت پرداختویرایش