چک

توضیحات بخش حسابداری:

ردیفنام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمقطع تحصیلیمبلغ چکشماره چکنام صاحب چکنام بانکشعبهکدشعبهتاریخ دریافت چکتاریخ سر رسید چکنوع چکشماره صیادیوضعیت پرداختویرایش
ردیفنام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمقطع تحصیلیمبلغ چکشماره چکنام صاحب چکنام بانکشعبهکدشعبهتاریخ دریافت چکتاریخ سر رسید چکنوع چکشماره صیادیوضعیت پرداختویرایش

پروفایل

مدیریت کاربران

مدیر

پروفایل

مدیریت کاربران

پرداخت اینترنتی

تنظیمات

خروج

چک

توضیحات قسمت حسابداری:

ردیفنام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمقطع تحصیلیمبلغ چکشماره چکنام صاحب چکنام بانکشعبهکدشعبهتاریخ دریافت چکتاریخ سر رسید چکنوع چکشماره صیادیوضعیت پرداختویرایش
ردیفنام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمقطع تحصیلیمبلغ چکشماره چکنام صاحب چکنام بانکشعبهکدشعبهتاریخ دریافت چکتاریخ سر رسید چکنوع چکشماره صیادیوضعیت پرداختویرایش