پرداخت اینترنتی

توضیحات بخش حسابداری:

وارد کردن کد ملی ضروری است.
YYYY slash MM slash DD
ساعت واریز
:
وضعیت پرداخت
فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 256 MB.
  ردیفنام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزمبلغ واریزیمقطع تحصیلیپایه تحصیلیسال تحصیلیشماره تراکنششماره کارت مبداشماره تراکنششماره کارت مبداتاریخ واریزساعت واریزوضعیت پرداختویرایش
  ردیفنام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزمبلغ واریزیمقطع تحصیلیپایه تحصیلیسال تحصیلیشماره تراکنششماره کارت مبداشماره تراکنششماره کارت مبداتاریخ واریزساعت واریزوضعیت پرداختویرایش

  پروفایل

  مدیریت کاربران

  مدیر

  پروفایل

  مدیریت کاربران

  پرداخت اینترنتی

  تنظیمات

  خروج

  پرداخت اینترنتی

  توضیحات قسمت حسابداری:

  ردیفنام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزمبلغ واریزیمقطع تحصیلیپایه تحصیلیسال تحصیلیشماره تراکنششماره کارت مبداشماره تراکنششماره کارت مبداتاریخ واریزساعت واریزوضعیت پرداختویرایش
  ردیفنام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزمبلغ واریزیمقطع تحصیلیپایه تحصیلیسال تحصیلیشماره تراکنششماره کارت مبداشماره تراکنششماره کارت مبداتاریخ واریزساعت واریزوضعیت پرداختویرایش