صفحه اصلی

کاربر

کد ملی دانش‌آموزمبلغ واریزیشماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریزساعت واریزساعتدقیقهقبل از ظهر / بعد از ظهرسال تحصیلیمقطع تحصیلیپایه تحصیلیپایه تحصیلیپایه تحصیلیتوضیحاتآپلود فیشوضعیت پرداخت
1273115767100,000 تومان481242561402/01/07۱۲:۰۲۱۲۰۲بعد از ظهرسال تحصیلی 1402-1401دبستان دخترانهدوم
کد ملی دانش‌آموزمبلغ واریزیشماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریزساعت واریزساعتدقیقهقبل از ظهر / بعد از ظهرسال تحصیلیمقطع تحصیلیپایه تحصیلیپایه تحصیلیپایه تحصیلیتوضیحاتآپلود فیشوضعیت پرداخت
ردیفمبلغ واریزیسال تحصیلیمقطع تحصیلیشماره حساب مبداشماره شبا مقصدساعت واریزتاریخ واریزوضعیت پرداخت

هیچ ورودی مطابق با درخواست شما وجود ندارد

ردیفمبلغ واریزیسال تحصیلیمقطع تحصیلیشماره حساب مبداشماره شبا مقصدساعت واریزتاریخ واریزوضعیت پرداخت
ردیفمبلغ واریزیسال تحصیلیمقطع تحصیلیشماره حساب مبداشماره شبا مقصدساعت واریزتاریخ واریزوضعیت پرداخت

هیچ ورودی مطابق با درخواست شما وجود ندارد

ردیفمبلغ واریزیسال تحصیلیمقطع تحصیلیشماره حساب مبداشماره شبا مقصدساعت واریزتاریخ واریزوضعیت پرداخت
ردیفمبلغ چکسال تحصیلینام صاحب چکشماره چکنام چکشعبهکدشعبهتاریخ تحویل چکتاریخ سررسید چکتوضیحاتآپلود چک
1200,000 تومانسال تحصیلی 1402-1401terme123بانک سپهبزرک2531402/01/071402/01/07
ردیفمبلغ چکسال تحصیلینام صاحب چکشماره چکنام چکشعبهکدشعبهتاریخ تحویل چکتاریخ سررسید چکتوضیحاتآپلود چک
ردیفمبلغ واریزیسال تحصیلیمقطع تحصیلیشماره تراکنششماره کارت مبداتاریخ واریززمان واریزتوضیحاتوضعیت پرداختآپلود فیش واریزی

هیچ ورودی مطابق با درخواست شما وجود ندارد

ردیفمبلغ واریزیسال تحصیلیمقطع تحصیلیشماره تراکنششماره کارت مبداتاریخ واریززمان واریزتوضیحاتوضعیت پرداختآپلود فیش واریزی