صفحه اصلی

مشاهده نما تست

نمایش 1 - 25 از 49

نام و نام خانوادگی دانش آموزکد ملی دانش آموزشماره موبایلپایه تحصیلینوبت مصاحبه
آدرین کاظمی127889890509132696376پیش یکچهارشنبه 13 اردیبهشت - ساعت یازده و نیم صبح - مهد پرسش
آرام ترابیان127893293309385782013پیش یکدوشنبه 11 اردیبهشت - ساعت یازده و نیم صبح - مهد پرسش
آرام ترابیان007770779609385782013پیش یکشنبه 16 اردیبهشت - ساعت ده صبح - مهد پرسش
آرام ترابیان007770779609385782013پیش یکیکشنبه 17 اردیبهشت - ساعت ده صبح - مهد پرسش
آرام ترابیان007770779609385782013پیش یکیکشنبه 17 اردیبهشت - ساعت هشت و نیم صبح - مهد پرسش
آرتا بلبلان اردستانی127903631109134360334پیش یکسه‌شنبه 19 اردیبهشت - ساعت ده صبح - مهد پرسش
آرتیمان دهقانی127915048309134020107مهدکودک (۳ یا ۴ سال)سه‌شنبه 5 اردیبهشت - ساعت یازده و نیم صبح - مهد پرسش
آرش بهمن پور127884765009133673464پیش یکیکشنبه 10 اردیبهشت - ساعت ده صبح - مهد پرسش
آروین موهبت127930341709133030285مهدکودک (۳ یا ۴ سال)چهارشنبه 13 اردیبهشت - ساعت ده صبح - مهد پرسش
آریسا حاجی حیدری127882057409133072508پیش یکشنبه 9 اردیبهشت - ساعت هشت و نیم صبح - مهد پرسش
ارمیا شهبازی127867359809131044594پیش یکیکشنبه 31 اردیبهشت - ساعت هشت و نیم صبح - مهد پرسش
السا شریفی127883828709132698246پیش یکشنبه 9 اردیبهشت - ساعت ده صبح - مهد پرسش
انوش ابدالی127880935109133196500پیش یکیکشنبه 10 اردیبهشت - ساعت هشت و نیم صبح - مهد پرسش
باراد دفتریان1278920447۰۹۱۳۱۱۰۱۷۴۳پیش یکیکشنبه 24 اردیبهشت - ساعت ده صبح - مهد پرسش
باران صناعی127886877109132105379پیش یکچهارشنبه 20 اردیبهشت - ساعت ده صبح - مهد پرسش
بردیا خزایی127900331609131075653پیش یکچهارشنبه 20 اردیبهشت - ساعت یازده و نیم صبح - مهد پرسش
بهار حمیدی اصفهانی025340000709131105966پیش یکشنبه 23 اردیبهشت - ساعت یازده و نیم صبح - مهد پرسش
پاکزاد یزدانی کچویی127929683609133359658مهدکودک (۳ یا ۴ سال)سه‌شنبه 19 اردیبهشت - ساعت یازده و نیم صبح - مهد پرسش
پرنیان اکبری127876070909131866935پیش یکشنبه 9 اردیبهشت - ساعت یازده و نیم صبح - مهد پرسش
پریماه یزدانی کچویی127882911309133359658پیش یکدوشنبه 18 اردیبهشت - ساعت هشت و نیم صبح - مهد پرسش
تیام قادری127903397509396568247پیش یکچهارشنبه 6 اردیبهشت - ساعت هشت و نیم صبح - مهد پرسش
جاوید فرقانی تیرانی127935486009133056275مهدکودک (۳ یا ۴ سال)شنبه 16 اردیبهشت - ساعت یازده و نیم صبح - مهد پرسش
خورشید اربابان اصفهانی127910341809139034009مهدکودک (۳ یا ۴ سال)یکشنبه 10 اردیبهشت - ساعت یازده و نیم صبح - مهد پرسش
رایان نیک ابادی127898093809131057306پیش یکدوشنبه 11 اردیبهشت - ساعت ده صبح - مهد پرسش
رستا دوامی127907920709132152199مهدکودک (۳ یا ۴ سال)سه‌شنبه 5 اردیبهشت - ساعت ده صبح - مهد پرسش
نام و نام خانوادگی دانش آموزکد ملی دانش آموزشماره موبایلپایه تحصیلینوبت مصاحبه