صفحه اصلی

مدیر دبستان دخترانه شعبه دو

فرحناز شبانپور

مدیر دبستان دخترانه شعبه دو

فرحناز شبانپور

سپیده خسروان

معلم چهارم دبستان

ریحانه شفیعی

ناظر آموزشی

نیلوفر شعبانی

نیلوفر شعبانی

مربی بهداشت

زهره شفیعی

معاون

آمنه رئیسی

آمنه رئیسی

معاون

شیرین مختاری

معلم ریاضی ششم دبستان

الهام مصلحی

الهام مصلحی

معلم خود اندیشی ششم دبستان

مهشاد شفیعی

مهشاد شفیعی

معلم پنجم دبستان

ندا رضایی

ندا رضائی زاده

معلم پنجم دبستان

فریبا توانگر

معلم چهارم دبستان

سحر حیدی

معلم ورزش چهارم، پنجم و ششم دبستان

فرانه سلامی

معلم علوم، فارسی و انشا ششم دبستان

نعیمه مهدویان

معلم هنرهای نمایشی چهارم، پنجم و ششم دبستان

الهه پویا

معلم هنر چهارم، پنجم و ششم دبستان

عاطفه کوفگر

معلم اصفهان چهارم، پنجم و ششم دبستان

مائده کریمی

معلم فناوری، اجتماعی، هدیه ها و تفکر و پژوهش ششم دبستان

عاطفه معتمدی

عاطفه معتمدی

معلم خوشنویسی چهارم، پنجم
و ششم دبستان

آمنه رئیسی

آمنه رئیسی

معاون

زهره شفیعی

معاون

ریحانه شفیعی

 ناظر آموزشی و معلم قرآن ششم

نیلوفر شعبانی

نیلوفر شعبانی

مربی بهداشت

فریبا توانگر

معلم چهارم دبستان

سپیده خسروان

معلم چهارم دبستان

ندا رضائی زاده

معلم پنجم دبستان

مهشاد شفیعی

مهشاد شفیعی

معلم پنجم دبستان

شیرین مختاری

معلم ریاضی ششم دبستان

الهام مصلحی

معلم خود اندیشی ششم دبستان

فرانه سلامی

معلم علوم، فارسی و انشا ششم دبستان

مائده کریمی

معلم فناوری، اجتماعی، هدیه ها و تفکر و پژوهش ششم دبستان

الهه پویا

معلم هنر چهارم، پنجم و ششم دبستان

عاطفه معتمدی

عاطفه معتمدی

معلم خوشنویسی چهارم، پنجم و ششم دبستان

عاطفه کوفگر

معلم اصفهان چهارم، پنجم و ششم دبستان

سحر حیدری

معلم ورزش چهارم، پنجم و ششم دبستان

نعیمه مهدویان

معلم هنرهای آموزشی چهارم، پنجم و ششم دبستان