صفحه اصلی

مدیر دبستان دخترانه شعبه یک

الهام مصلحی

مدیر دبستان دخترانه شعبه یک

الهام مصلحی

ریحانه شفیعی

ناظر آموزشی

نیلوفر شعبانی

نیلوفر شعبانی

مربی بهداشت

زهره شفیعی

معاون

سپیده ربیعی

معاون

نوشین میرزایی

معاون

اکرم نقدی

معلم سوم دبستان

اختر حسینی

معلم دوم دبستان

مریم زارعان

مریم زارعان

معلم دوم دبستان

آوا خلیقی

معلم اول دبستان

ملیحه نظری

معلم اول دبستان

نعیمه مهدویان

نعیمه مهدویان

معلم کتابخانه اول، دوم و سوم دبستان

عاطفه معتمدی

عاطفه معتمدی

معلم خوشنویسی دوم و سوم دبستان

سحر حیدی

معلم ورزش اول، دوم و سوم دبستان

پریسا یزدان پناه

معلم هنر اول، دوم و سوم دبستان

مینا کریمی

معلم سوم دبستان

نوشین میرزایی

معاون

سپیده ربیعی

معاون

زهره شفیعی

معاون

ریحانه شفیعی

ناظر آموزشی

ملیحه نظری

معلم اول دبستان

آوا خلیلی

آوا خلیقی

معلم اول دبستان

اختر حسینی

معلم دوم دبستان

مریم زارعان

مریم زارعان

معلم دوم دبستان

اکرم نقدی

معلم سوم دبستان

نیلوفر شعبانی

نیلوفر شعبانی

مربی بهداشت

مینا کریمی

معلم سوم دبستان

پریسا یزدان پناه

معلم هنر اول، دوم و سوم دبستان

عاطفه معتمدی

عاطفه معتمدی

معلم خوشنویسی دوم و سوم دبستان

سحر حیدری

معلم ورزش اول، دوم وسوم دبستان

نعیمه مهدویان

معلم کتابخانه اول، دوم و سوم دبستان