صفحه اصلی

مدیر دبستان پسرانه و معلم خود اندیشی ششم

نژلا نجفی

مدیر دبستان پسرانه و معلم خوداندیشی ششم

نژلا نجفی

نیلوفر شعبانی

نیلوفر شعبانی

مربی بهداشت

زهرا پورشب

معاون

منصوره اسداللهی

معاون

نرگس نریمانی

معاون

آرزو قناعت

معاون

اعظم زمانی

اعظم زمانی

معلم دوم دبستان

زهرا شریف زاده

معلم دوم دبستان

آناهیتا جرست

معلم اول دبستان

سمیه حسینی

معلم اول دبستان

ریحانه شفیعی

  ناظر آموزشی و معلم قرآن ششم دبستان

لعیا موسوی

معلم پنجم دبستان

سمیه مومنی

سمیه مومنی

معلم چهارم دبستان

مرضیه نکویی

معلم چهارم دبستان

لاله کوهی

معلم سوم دبستان

ندا سلیمی

معلم سوم دبستان

الهه پویا

معلم هنر چهارم، پنجم و ششم دبستان

پریسا یزدان پناه

معلم هنر اول، دوم و سوم دبستان

فرانه سلامی

معلم علوم، فارسی و انشا ششم دبستان

شیرین مختاری

معلم ریاضی ششم دبستان

الهه کریمی

معلم پنجم دبستان

امیر ایزدی

معلم ورزش اول، دوم و سوم دبستان

احمد رضایی

معلم ورزش چهارم، پنجم و ششم دبستان

عاطفه کوفگر

معلم اصفهان چهارم، پنجم و ششم دبستان

عاطفه معتمدی

عاطفه معتمدی

معلم خوشنویسی دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان

مائده کریمی

معلم فناوری، اجتماعی، هدیه ها و تفکر
ششم دبستان

نعیمه مهدویان

نعیمه مهدویان

معلم هنرهای نمایشی پایه های پنجم و ششم
معلم کتابخانه پایه های اول، دوم و سوم

آرزو قناعت

معاون

نرگس نریمانی

معاون

منصوره اسداللهی

معاون

زهرا پورشب

معاون

نیلوفر شعبانی

نیلوفر شعبانی

مربی بهداشت

ریحانه شفیعی

   ناظر آموزشی و معلم قرآن ششم دبستان

نعیمه مهدویان

نعیمه مهدویان

معلم هنرهای نمایشی اول، دوم و سوم دبستان

آناهیتا جرست

معلم اول دبستان

سمیه حسینی

معلم اول دبستان

اعظم زمانی

اعظم زمانی

معلم دوم دبستان

زهرا شریف زاده

معلم دوم دبستان

ندا سلیمی

معلم سوم دبستان

لاله کوهی

معلم سوم دبستان

سمیه مومنی

سمیه مومنی

معلم چهارم دبستان

مرضیه نکویی

معلم چهارم دبستان

لعیا موسوی

معلم پنجم دبستان

الهه کریمی

معلم پنجم دبستان

شیرین مختاری

معلم ریاضی ششم دبستان

فرانه سلامی

معلم علوم، فارسی و انشا ششم دبستان

مائده کریمی

معلم فناوری، اجتماعی، هدیه ها و تفکر و پژوهش ششم دبستان

پریسا یزدان پناه

معلم هنر اول، دوم و سوم دبستان

الهه پویا

معلم هنر چهارم، پنجم و ششم دبستان

عاطفه معتمدی

عاطفه معتمدی

معلم خوشنویسی دوم، سوم، چهارم پنجم و ششم دبستان

عاطفه کوفگر

معلم اصفهان چهارم، پنجم و ششم دبستان

احمد رضایی

معلم ورزش چهارم، پنجم و ششم دبستان

امیر ایزدی

معلم ورزش اول، دوم و سوم دبستان