صفحه اصلی

مدیر دبیرستان پسرانه

حجت سلمانی

مدیر دبیرستان پسرانه

حجت سلمانی

دکتر شهرام صالحی

دبیر زبان انگلیسی

بهناز پهلوان

دبیر هدایت تحصیلی

فرزاد حاج کریمی

معاون

مهدی رحیم زاده

معاون

محمدحسین هاشم زاده

معاون

زهرا مویدیان

دبیر نجوم

مسعود خطیبی

دبیر نجوم

ابراهیم قلانی

دبیر اصفهان

امیر ایزدی

دبیر ورزش

احمد رضایی

دبیر ورزش

محمود محمدزاده

دبیر فناوری و مهارت ها

جلال حقیقی

دبیر تفکر و مطالعات اجتماعی

سعید حصیری

دبیر آزمایشگاه و علوم

پیمان سلطانی

دبیر ریاضی

علی امانی

دبیر فرهنگ و هنر

محمد صفی زاده

دبیر عربی، قرآن، ادبیات کلاسیک
و فضای مجازی

امین ملکی پور

دبیر فارسی، قرآن و پیام های آسمانی

سیامک رفیعی

دبیر فارسی، نگارش و ادبیات کلاسیک

محمد حسین هاشم زاده

معاون

مهدی رحیم زاده

معاون

فرزاد حاج کریمی

معاون

بهناز پهلوان

مشاور تحصیلی

دکتر شهرام صالحی

 دبیر زبان انگلیسی

احمد رضایی

دبیر ورزش

امیر ایزدی

دبیر ورزش

علی امانی

دبیر فرهنگ و هنر

ابراهیم قلانی

دبیر اصفهان

مسعود خطیبی

دبیر نجوم

زهرا مویدیان

دبیر نجوم

پیمان سلطانی

دبیر ریاضی

سعید حصیری

دبیر آزمایشگاه و علوم

جلال حقیقی

دبیر تفکر و مطالعات اجتماعی

محمود محمدزاده

دبیر فناوری و مهارت ها

سیامک رفیعی

دبیر پیام های آسمانی، ادبیات کلاسیک و فارسی

امین ملک پور

دبیر فارسی، قرآن و پیام های آسمان

محمد صفی زاده

دبیر عربی، قرآن، ادبیات کلاسیک و فضای مجازی