گزارش دبستان دخترانه

نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
باران بختیارپنجمدبستان دخترانه۱۶:۴۶
پرنیا عباسیان پرنیانهمدبیرستان دخترانه۱۶:۴۶
پارسا سرمدیهفتمدبیرستان پسرانه۱۶:۴۶
پارسا سرمدیهفتمدبیرستان پسرانه۱۶:۴۶
نیما سلامیهشتمدبیرستان پسرانه۱۶:۴۶
ترمه سلمانیهفتمدبیرستان دخترانه۱۶:۴۶
النا سي منينهمدبیرستان دخترانه۱۶:۴۶
علی شکرچی زادهدومدبستان پسرانه۱۶:۴۶
محمد صدرا نوابیهفتمدبیرستان پسرانه۱۶:۴۶
محمد حسین همایی نیاهشتمدبیرستان پسرانه۱۶:۴۶
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره حساب مبداشماره شبا مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
باران بختیارپنجم
پرنیا عباسیان پرنیانهم09907609027
پارسا سرمدیهفتم
پارسا سرمدیهفتم
نیما سلامیهشتم
ترمه سلمانیهفتم
النا سي منينهم09132110913
علی شکرچی زادهدوم
محمد صدرا نوابیهفتم
محمد حسین همایی نیاهشتم3134476363
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره حساب مبداشماره شبا مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
باران بختیارپنجمدبستان دخترانه۱۶:۴۶
پرنیا عباسیان پرنیانهمدبیرستان دخترانه۱۶:۴۶
پارسا سرمدیهفتمدبیرستان پسرانه۱۶:۴۶
پارسا سرمدیهفتمدبیرستان پسرانه۱۶:۴۶
نیما سلامیهشتمدبیرستان پسرانه۱۶:۴۶
ترمه سلمانیهفتمدبیرستان دخترانه۱۶:۴۶
النا سي منينهمدبیرستان دخترانه۱۶:۴۶
علی شکرچی زادهدومدبستان پسرانه۱۶:۴۶
محمد صدرا نوابیهفتمدبیرستان پسرانه۱۶:۴۶
محمد حسین همایی نیاهشتمدبیرستان پسرانه۱۶:۴۶
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت

 گزارش دبستان دخترانه

نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
باران بختیارپنجمدبستان دخترانه۱۶:۴۶
پرنیا عباسیان پرنیانهمدبیرستان دخترانه۱۶:۴۶
پارسا سرمدیهفتمدبیرستان پسرانه۱۶:۴۶
پارسا سرمدیهفتمدبیرستان پسرانه۱۶:۴۶
نیما سلامیهشتمدبیرستان پسرانه۱۶:۴۶
ترمه سلمانیهفتمدبیرستان دخترانه۱۶:۴۶
النا سي منينهمدبیرستان دخترانه۱۶:۴۶
علی شکرچی زادهدومدبستان پسرانه۱۶:۴۶
محمد صدرا نوابیهفتمدبیرستان پسرانه۱۶:۴۶
محمد حسین همایی نیاهشتمدبیرستان پسرانه۱۶:۴۶
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره حساب مبداشماره شبا مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
باران بختیارپنجم
پرنیا عباسیان پرنیانهم09907609027
پارسا سرمدیهفتم
پارسا سرمدیهفتم
نیما سلامیهشتم
ترمه سلمانیهفتم
النا سي منينهم09132110913
علی شکرچی زادهدوم
محمد صدرا نوابیهفتم
محمد حسین همایی نیاهشتم3134476363
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره حساب مبداشماره شبا مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
باران بختیارپنجمدبستان دخترانه۱۶:۴۶
پرنیا عباسیان پرنیانهمدبیرستان دخترانه۱۶:۴۶
پارسا سرمدیهفتمدبیرستان پسرانه۱۶:۴۶
پارسا سرمدیهفتمدبیرستان پسرانه۱۶:۴۶
نیما سلامیهشتمدبیرستان پسرانه۱۶:۴۶
ترمه سلمانیهفتمدبیرستان دخترانه۱۶:۴۶
النا سي منينهمدبیرستان دخترانه۱۶:۴۶
علی شکرچی زادهدومدبستان پسرانه۱۶:۴۶
محمد صدرا نوابیهفتمدبیرستان پسرانه۱۶:۴۶
محمد حسین همایی نیاهشتمدبیرستان پسرانه۱۶:۴۶
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت

مدیر

پروفایل

مدیریت کاربران

تنظیمات

خروج

پروفایل

مدیریت کاربران