گزارشات دبستان پسرانه

نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
باران بختیارپنجمدبستان دخترانه۱۷:۲۱
پرنیا عباسیان پرنیانهمدبیرستان دخترانه۱۷:۲۱
پارسا سرمدیهفتمدبیرستان پسرانه۱۷:۲۱
پارسا سرمدیهفتمدبیرستان پسرانه۱۷:۲۱
نیما سلامیهشتمدبیرستان پسرانه۱۷:۲۱
ترمه سلمانیهفتمدبیرستان دخترانه۱۷:۲۱
النا سي منينهمدبیرستان دخترانه۱۷:۲۱
علی شکرچی زادهدومدبستان پسرانه۱۷:۲۱
محمد صدرا نوابیهفتمدبیرستان پسرانه۱۷:۲۱
محمد حسین همایی نیاهشتمدبیرستان پسرانه۱۷:۲۱
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره حساب مبداشماره شبا مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
باران بختیارپنجم
پرنیا عباسیان پرنیانهم09907609027
پارسا سرمدیهفتم
پارسا سرمدیهفتم
نیما سلامیهشتم
ترمه سلمانیهفتم
النا سي منينهم09132110913
علی شکرچی زادهدوم
محمد صدرا نوابیهفتم
محمد حسین همایی نیاهشتم3134476363
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره حساب مبداشماره شبا مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره چکنام صاحب چکنام بانکشعبهتاریخ سر رسید چکوضعیت پرداخت
باران بختیارپنجم
پرنیا عباسیان پرنیانهم
پارسا سرمدیهفتم
پارسا سرمدیهفتم
نیما سلامیهشتم
ترمه سلمانیهفتم
النا سي منينهم
علی شکرچی زادهدوم
محمد صدرا نوابیهفتم
محمد حسین همایی نیاهشتم
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره چکنام صاحب چکنام بانکشعبهتاریخ سر رسید چکوضعیت پرداخت

 گزارشات دبستان پسرانه

نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
باران بختیارپنجمدبستان دخترانه۱۷:۲۱
پرنیا عباسیان پرنیانهمدبیرستان دخترانه۱۷:۲۱
پارسا سرمدیهفتمدبیرستان پسرانه۱۷:۲۱
پارسا سرمدیهفتمدبیرستان پسرانه۱۷:۲۱
نیما سلامیهشتمدبیرستان پسرانه۱۷:۲۱
ترمه سلمانیهفتمدبیرستان دخترانه۱۷:۲۱
النا سي منينهمدبیرستان دخترانه۱۷:۲۱
علی شکرچی زادهدومدبستان پسرانه۱۷:۲۱
محمد صدرا نوابیهفتمدبیرستان پسرانه۱۷:۲۱
محمد حسین همایی نیاهشتمدبیرستان پسرانه۱۷:۲۱
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره حساب مبداشماره شبا مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
باران بختیارپنجم
پرنیا عباسیان پرنیانهم09907609027
پارسا سرمدیهفتم
پارسا سرمدیهفتم
نیما سلامیهشتم
ترمه سلمانیهفتم
النا سي منينهم09132110913
علی شکرچی زادهدوم
محمد صدرا نوابیهفتم
محمد حسین همایی نیاهشتم3134476363
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره حساب مبداشماره شبا مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره چکنام صاحب چکنام بانکشعبهتاریخ سر رسید چکوضعیت پرداخت
باران بختیارپنجم
پرنیا عباسیان پرنیانهم
پارسا سرمدیهفتم
پارسا سرمدیهفتم
نیما سلامیهشتم
ترمه سلمانیهفتم
النا سي منينهم
علی شکرچی زادهدوم
محمد صدرا نوابیهفتم
محمد حسین همایی نیاهشتم
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره چکنام صاحب چکنام بانکشعبهتاریخ سر رسید چکوضعیت پرداخت
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره تراکنششماره کارت مبدازمان واریزتاریخ واریزوضعیت پرداخت
باران بختیارپنجم۱۷:۲۱
پرنیا عباسیان پرنیانهم۱۷:۲۱
پارسا سرمدیهفتم۱۷:۲۱
پارسا سرمدیهفتم۱۷:۲۱
نیما سلامیهشتم۱۷:۲۱
ترمه سلمانیهفتم۱۷:۲۱
النا سي منينهم۱۷:۲۱
علی شکرچی زادهدوم۱۷:۲۱
محمد صدرا نوابیهفتم۱۷:۲۱
محمد حسین همایی نیاهشتم۱۷:۲۱
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره تراکنششماره کارت مبدازمان واریزتاریخ واریزوضعیت پرداخت

مدیر

پروفایل

مدیریت کاربران

تنظیمات

خروج

پروفایل

مدیریت کاربران