گزارشات دبیرستان دخترانه

نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
باران بختیارپنجمدبستان دخترانه۱۵:۲۵
پرنیا عباسیان پرنیانهمدبیرستان دخترانه۱۵:۲۵
پارسا سرمدیهفتمدبیرستان پسرانه۱۵:۲۵
پارسا سرمدیهفتمدبیرستان پسرانه۱۵:۲۵
نیما سلامیهشتمدبیرستان پسرانه۱۵:۲۵
ترمه سلمانیهفتمدبیرستان دخترانه۱۵:۲۵
النا سي منينهمدبیرستان دخترانه۱۵:۲۵
علی شکرچی زادهدومدبستان پسرانه۱۵:۲۵
محمد صدرا نوابیهفتمدبیرستان پسرانه۱۵:۲۵
محمد حسین همایی نیاهشتمدبیرستان پسرانه۱۵:۲۵
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره حساب مبداشماره شبا مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
باران بختیارپنجم
پرنیا عباسیان پرنیانهم09907609027
پارسا سرمدیهفتم
پارسا سرمدیهفتم
نیما سلامیهشتم
ترمه سلمانیهفتم
النا سي منينهم09132110913
علی شکرچی زادهدوم
محمد صدرا نوابیهفتم
محمد حسین همایی نیاهشتم3134476363
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره حساب مبداشماره شبا مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
باران بختیارپنجمدبستان دخترانه۱۵:۲۵
پرنیا عباسیان پرنیانهمدبیرستان دخترانه۱۵:۲۵
پارسا سرمدیهفتمدبیرستان پسرانه۱۵:۲۵
پارسا سرمدیهفتمدبیرستان پسرانه۱۵:۲۵
نیما سلامیهشتمدبیرستان پسرانه۱۵:۲۵
ترمه سلمانیهفتمدبیرستان دخترانه۱۵:۲۵
النا سي منينهمدبیرستان دخترانه۱۵:۲۵
علی شکرچی زادهدومدبستان پسرانه۱۵:۲۵
محمد صدرا نوابیهفتمدبیرستان پسرانه۱۵:۲۵
محمد حسین همایی نیاهشتمدبیرستان پسرانه۱۵:۲۵
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت

 گزارش دبیرستان دخترانه

نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
باران بختیارپنجمدبستان دخترانه۱۵:۲۵
پرنیا عباسیان پرنیانهمدبیرستان دخترانه۱۵:۲۵
پارسا سرمدیهفتمدبیرستان پسرانه۱۵:۲۵
پارسا سرمدیهفتمدبیرستان پسرانه۱۵:۲۵
نیما سلامیهشتمدبیرستان پسرانه۱۵:۲۵
ترمه سلمانیهفتمدبیرستان دخترانه۱۵:۲۵
النا سي منينهمدبیرستان دخترانه۱۵:۲۵
علی شکرچی زادهدومدبستان پسرانه۱۵:۲۵
محمد صدرا نوابیهفتمدبیرستان پسرانه۱۵:۲۵
محمد حسین همایی نیاهشتمدبیرستان پسرانه۱۵:۲۵
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره حساب مبداشماره شبا مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
باران بختیارپنجم
پرنیا عباسیان پرنیانهم09907609027
پارسا سرمدیهفتم
پارسا سرمدیهفتم
نیما سلامیهشتم
ترمه سلمانیهفتم
النا سي منينهم09132110913
علی شکرچی زادهدوم
محمد صدرا نوابیهفتم
محمد حسین همایی نیاهشتم3134476363
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره حساب مبداشماره شبا مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
باران بختیارپنجمدبستان دخترانه۱۵:۲۵
پرنیا عباسیان پرنیانهمدبیرستان دخترانه۱۵:۲۵
پارسا سرمدیهفتمدبیرستان پسرانه۱۵:۲۵
پارسا سرمدیهفتمدبیرستان پسرانه۱۵:۲۵
نیما سلامیهشتمدبیرستان پسرانه۱۵:۲۵
ترمه سلمانیهفتمدبیرستان دخترانه۱۵:۲۵
النا سي منينهمدبیرستان دخترانه۱۵:۲۵
علی شکرچی زادهدومدبستان پسرانه۱۵:۲۵
محمد صدرا نوابیهفتمدبیرستان پسرانه۱۵:۲۵
محمد حسین همایی نیاهشتمدبیرستان پسرانه۱۵:۲۵
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره تراکنششماره کارت مبدازمان واریزتاریخ واریزوضعیت پرداخت
باران بختیارپنجم۱۵:۲۵
پرنیا عباسیان پرنیانهم۱۵:۲۵
پارسا سرمدیهفتم۱۵:۲۵
پارسا سرمدیهفتم۱۵:۲۵
نیما سلامیهشتم۱۵:۲۵
ترمه سلمانیهفتم۱۵:۲۵
النا سي منينهم۱۵:۲۵
علی شکرچی زادهدوم۱۵:۲۵
محمد صدرا نوابیهفتم۱۵:۲۵
محمد حسین همایی نیاهشتم۱۵:۲۵
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره تراکنششماره کارت مبدازمان واریزتاریخ واریزوضعیت پرداخت

مدیر

پروفایل

مدیریت کاربران

تنظیمات

خروج

پروفایل

مدیریت کاربران