گزارشات دبیرستان پسرانه

نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
باران بختیارپنجمدبستان دخترانه۱۶:۵۹
پرنیا عباسیان پرنیانهمدبیرستان دخترانه۱۶:۵۹
پارسا سرمدیهفتمدبیرستان پسرانه۱۶:۵۹
پارسا سرمدیهفتمدبیرستان پسرانه۱۶:۵۹
نیما سلامیهشتمدبیرستان پسرانه۱۶:۵۹
ترمه سلمانیهفتمدبیرستان دخترانه۱۶:۵۹
النا سي منينهمدبیرستان دخترانه۱۶:۵۹
علی شکرچی زادهدومدبستان پسرانه۱۶:۵۹
محمد صدرا نوابیهفتمدبیرستان پسرانه۱۶:۵۹
محمد حسین همایی نیاهشتمدبیرستان پسرانه۱۶:۵۹
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره حساب مبداشماره شبا مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
باران بختیارپنجم
پرنیا عباسیان پرنیانهم09907609027
پارسا سرمدیهفتم
پارسا سرمدیهفتم
نیما سلامیهشتم
ترمه سلمانیهفتم
النا سي منينهم09132110913
علی شکرچی زادهدوم
محمد صدرا نوابیهفتم
محمد حسین همایی نیاهشتم3134476363
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره حساب مبداشماره شبا مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره چکنام صاحب چکنام بانکشعبهتاریخ سر رسید چکوضعیت پرداخت
باران بختیارپنجم
پرنیا عباسیان پرنیانهم
پارسا سرمدیهفتم
پارسا سرمدیهفتم
نیما سلامیهشتم
ترمه سلمانیهفتم
النا سي منينهم
علی شکرچی زادهدوم
محمد صدرا نوابیهفتم
محمد حسین همایی نیاهشتم
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره چکنام صاحب چکنام بانکشعبهتاریخ سر رسید چکوضعیت پرداخت

پروفایل

مدیریت کاربران

 گزارش دبیرستان پسرانه

نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
باران بختیارپنجمدبستان دخترانه۱۶:۵۹
پرنیا عباسیان پرنیانهمدبیرستان دخترانه۱۶:۵۹
پارسا سرمدیهفتمدبیرستان پسرانه۱۶:۵۹
پارسا سرمدیهفتمدبیرستان پسرانه۱۶:۵۹
نیما سلامیهشتمدبیرستان پسرانه۱۶:۵۹
ترمه سلمانیهفتمدبیرستان دخترانه۱۶:۵۹
النا سي منينهمدبیرستان دخترانه۱۶:۵۹
علی شکرچی زادهدومدبستان پسرانه۱۶:۵۹
محمد صدرا نوابیهفتمدبیرستان پسرانه۱۶:۵۹
محمد حسین همایی نیاهشتمدبیرستان پسرانه۱۶:۵۹
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره حساب مبداشماره شبا مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
باران بختیارپنجم
پرنیا عباسیان پرنیانهم09907609027
پارسا سرمدیهفتم
پارسا سرمدیهفتم
نیما سلامیهشتم
ترمه سلمانیهفتم
النا سي منينهم09132110913
علی شکرچی زادهدوم
محمد صدرا نوابیهفتم
محمد حسین همایی نیاهشتم3134476363
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره حساب مبداشماره شبا مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره چکنام صاحب چکنام بانکشعبهتاریخ سر رسید چکوضعیت پرداخت
باران بختیارپنجم
پرنیا عباسیان پرنیانهم
پارسا سرمدیهفتم
پارسا سرمدیهفتم
نیما سلامیهشتم
ترمه سلمانیهفتم
النا سي منينهم
علی شکرچی زادهدوم
محمد صدرا نوابیهفتم
محمد حسین همایی نیاهشتم
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره چکنام صاحب چکنام بانکشعبهتاریخ سر رسید چکوضعیت پرداخت
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره تراکنششماره کارت مبدازمان واریزتاریخ واریزوضعیت پرداخت
باران بختیارپنجم۱۶:۵۹
پرنیا عباسیان پرنیانهم۱۶:۵۹
پارسا سرمدیهفتم۱۶:۵۹
پارسا سرمدیهفتم۱۶:۵۹
نیما سلامیهشتم۱۶:۵۹
ترمه سلمانیهفتم۱۶:۵۹
النا سي منينهم۱۶:۵۹
علی شکرچی زادهدوم۱۶:۵۹
محمد صدرا نوابیهفتم۱۶:۵۹
محمد حسین همایی نیاهشتم۱۶:۵۹
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره تراکنششماره کارت مبدازمان واریزتاریخ واریزوضعیت پرداخت

مدیر

پروفایل

مدیریت کاربران

تنظیمات

خروج