صفحه اصلی

کد ملی دانش‌آموزمبلغ واریزیشماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریزساعت واریزساعتدقیقهقبل از ظهر / بعد از ظهرسال تحصیلیمقطع تحصیلیپایه تحصیلیپایه تحصیلیپایه تحصیلیتوضیحاتآپلود فیشوضعیت پرداخت
1273115767100,000 تومان481242561402/01/07۱۲:۰۲۱۲۰۲بعد از ظهرسال تحصیلی 1402-1401دبستان دخترانهدوم
کد ملی دانش‌آموزمبلغ واریزیشماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریزساعت واریزساعتدقیقهقبل از ظهر / بعد از ظهرسال تحصیلیمقطع تحصیلیپایه تحصیلیپایه تحصیلیپایه تحصیلیتوضیحاتآپلود فیشوضعیت پرداخت