کارت به کارت

توضیحات بخش حسابداری:

ردیفمبلغ واریزیسال تحصیلیشماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریزساعت واریزتوضیحاتآپلود فیشوضعیت پرداخت
1100,000 تومانسال تحصیلی 1402-1401481242561402/01/07۱۲:۰۲
ردیفمبلغ واریزیسال تحصیلیشماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریزساعت واریزتوضیحاتآپلود فیشوضعیت پرداخت

پروفایل

پرداخت اینترنتی

پشتیبانی

کاربر

پروفایل

مجموع پرداختی‌ها

اطلاعت بانکی پرسش

خروج

کارت به کارت

توضیحات قسمت حسابداری:

ردیفمبلغ واریزیسال تحصیلیشماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریزساعت واریزتوضیحاتآپلود فیشوضعیت پرداخت
2100,000 تومانسال تحصیلی 1402-1401481242561402/01/07۱۲:۰۲
ردیفمبلغ واریزیسال تحصیلیشماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریزساعت واریزتوضیحاتآپلود فیشوضعیت پرداخت