صفحه اصلی

ردیفنام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزکدملی دانش‌آموزسال تحصیلیمقطع تحصیلیپایه تحصیلیتلفن پدر
1باران بختیار1209767066دبستان دخترانهپنجم۰۹۱۳۲۲۱۵۹۴۶
2پرنیا عباسیان پرنیا1275548350دبیرستان دخترانهنهم0133071004
3پارسا سرمدی1081023465دبیرستان پسرانههفتم09133315220
4پارسا سرمدی1081023465دبیرستان پسرانههفتم09133315220
5نیما سلامی3921301343دبیرستان پسرانههشتم۰۹۱۸۸۵۲۸۵۲۶
6ترمه سلمانی1273115767دبیرستان دخترانههفتم09360531408
7النا سی منی1275490387دبیرستان دخترانهنهم09133489095
8علی شکرچی زاده0442399596دبستان پسرانهدوم09131672086
9محمد صدرا نوابی1276278403دبیرستان پسرانههفتم09133082825
10محمد حسین همایی نیا1275740741دبیرستان پسرانههشتم09131024000
ردیفنام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزکدملی دانش‌آموزسال تحصیلیمقطع تحصیلیپایه تحصیلیتلفن پدر