صفحه اصلی

ردیفنام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیسال تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره حساب مبداشماره حساب مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
1باران بختیارپنجم1403 - 1402۱۲:۲۲فاطمه
2پرنیا عباسیان پرنیانهم1403 - 1402۱۲:۲۲زهرا
3پارسا سرمدیهفتم1403 - 1402
4پارسا سرمدیهفتم1403 - 1402
5نیما سلامیهشتم1403 - 1402۱۲:۲۲پویا
6ترمه سلمانیهفتم1401-1402
7النا سی منینهم1403 - 1402۱۲:۲۲الهام
8علی شکرچی زادهدوم1401-1402۱۲:۲۲
9محمد صدرا نوابیهفتم1401-1402۱۲:۲۲
10محمد حسین همایی نیاهشتم1401-1402۱۲:۲۲الهه
ردیفنام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیسال تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره حساب مبداشماره حساب مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت