حساب  به حساب

توضیحات بخش حسابداری:

وارد کردن کدملی ضروری است.
YYYY slash MM slash DD
زمان واریز
:
فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 256 MB.
  وضعیت پرداخت
  ردیفنام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیسال تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره حساب مبداشماره حساب مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
  1باران بختیارپنجم1403 - 1402۱۶:۱۸فاطمه
  2پرنیا عباسیان پرنیانهم1403 - 1402۱۶:۱۸زهرا
  3پارسا سرمدیهفتم1403 - 1402
  4پارسا سرمدیهفتم1403 - 1402
  5نیما سلامیهشتم1403 - 1402۱۶:۱۸پویا
  6ترمه سلمانیهفتم1401-1402
  7النا سي منينهم1403 - 1402۱۶:۱۸الهام
  8علی شکرچی زادهدوم1401-1402۱۶:۱۸
  9محمد صدرا نوابیهفتم1401-1402۱۶:۱۸
  10محمد حسین همایی نیاهشتم1401-1402۱۶:۱۸الهه
  ردیفنام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیسال تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره حساب مبداشماره حساب مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت

  پروفایل

  مدیریت کاربران

  J

  خروج

  مدیر

  پروفایل

  مدیریت کابران

  پرداخت اینترنتی

  خروج

  حساب به حساب

  توضیحات قسمت حسابداری:

  ردیفنام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزمبلغ واریزیمقطع تحصیلیپایه تحصیلیسال تحصیلیشماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریزساعت واریزآپلود فیشوضعیت پرداخت
  1باران بختیاردبستان دخترانهپنجمدبستان دخترانه۱۶:۱۸
  2پرنیا عباسیان پرنیادبیرستان دخترانهنهمدبیرستان دخترانه۱۶:۱۸
  3پارسا سرمدیدبیرستان پسرانههفتمدبیرستان پسرانه۱۶:۱۸
  4پارسا سرمدیدبیرستان پسرانههفتمدبیرستان پسرانه۱۶:۱۸
  5نیما سلامیدبیرستان پسرانههشتمدبیرستان پسرانه۱۶:۱۸
  6ترمه سلمانیدبیرستان دخترانههفتمدبیرستان دخترانه۱۶:۱۸
  7النا سي منيدبیرستان دخترانهنهمدبیرستان دخترانه۱۶:۱۸
  8علی شکرچی زادهدبستان پسرانهدومدبستان پسرانه۱۶:۱۸
  9محمد صدرا نوابیدبیرستان پسرانههفتمدبیرستان پسرانه۱۶:۱۸
  10محمد حسین همایی نیادبیرستان پسرانههشتمدبیرستان پسرانه۱۶:۱۸
  ردیفنام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزمبلغ واریزیمقطع تحصیلیپایه تحصیلیسال تحصیلیشماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریزساعت واریزآپلود فیشوضعیت پرداخت