صفحه اصلی

ردیفنام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزمقطع تحصیلیپایه تحصیلیمبلغ واریزیشماره شبا مقصدشماره حساب مبداتاریخ واریزساعت واریزوضعیت پرداخت
1باران بختیاردبستان دخترانهپنجم
2پرنیا عباسیان پرنیادبیرستان دخترانهنهم09907609027
3پارسا سرمدیدبیرستان پسرانههفتم
4پارسا سرمدیدبیرستان پسرانههفتم
5نیما سلامیدبیرستان پسرانههشتم
6ترمه سلمانیدبیرستان دخترانههفتم
7النا سی منیدبیرستان دخترانهنهم09132110913
8علی شکرچی زادهدبستان پسرانهدوم
9محمد صدرا نوابیدبیرستان پسرانههفتم
10محمد حسین همایی نیادبیرستان پسرانههشتم3134476363
ردیفنام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزمقطع تحصیلیپایه تحصیلیمبلغ واریزیشماره شبا مقصدشماره حساب مبداتاریخ واریزساعت واریزوضعیت پرداخت