حساب به شبا

توضیحات بخش حسابداری:

ردیفنام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزمقطع تحصیلیپایه تحصیلیمبلغ واریزیشماره شبا مقصدشماره حساب مبداتاریخ واریزساعت واریزوضعیت پرداخت
1باران بختیاردبستان دخترانهپنجم
2پرنیا عباسیان پرنیادبیرستان دخترانهنهم09907609027
3پارسا سرمدیدبیرستان پسرانههفتم
4پارسا سرمدیدبیرستان پسرانههفتم
5نیما سلامیدبیرستان پسرانههشتم
6ترمه سلمانیدبیرستان دخترانههفتم
7النا سي منيدبیرستان دخترانهنهم09132110913
8علی شکرچی زادهدبستان پسرانهدوم
9محمد صدرا نوابیدبیرستان پسرانههفتم
10محمد حسین همایی نیادبیرستان پسرانههشتم3134476363
ردیفنام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزمقطع تحصیلیپایه تحصیلیمبلغ واریزیشماره شبا مقصدشماره حساب مبداتاریخ واریزساعت واریزوضعیت پرداخت

پروفایل

مدیریت کاربران

مدیر

پروفایل

مدیریت کاربران

تنظیمات

خروج

حساب به شبا

توضیحات قسمت حسابداری:

ردیفنام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزمقطع تحصیلیپایه تحصیلیمبلغ واریزیشماره شبا مقصدشماره حساب مبداتاریخ واریزساعت واریزوضعیت پرداخت
11باران بختیاردبستان دخترانهپنجم
12پرنیا عباسیان پرنیادبیرستان دخترانهنهم09907609027
13پارسا سرمدیدبیرستان پسرانههفتم
14پارسا سرمدیدبیرستان پسرانههفتم
15نیما سلامیدبیرستان پسرانههشتم
16ترمه سلمانیدبیرستان دخترانههفتم
17النا سي منيدبیرستان دخترانهنهم09132110913
18علی شکرچی زادهدبستان پسرانهدوم
19محمد صدرا نوابیدبیرستان پسرانههفتم
20محمد حسین همایی نیادبیرستان پسرانههشتم3134476363
ردیفنام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزمقطع تحصیلیپایه تحصیلیمبلغ واریزیشماره شبا مقصدشماره حساب مبداتاریخ واریزساعت واریزوضعیت پرداخت