صفحه اصلی

ردیفنام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمقطع تحصیلیمبلغ چکشماره چکنام صاحب چکنام بانکشعبهکدشعبهتاریخ دریافت چکتاریخ سر رسید چکنوع چکشماره صیادیوضعیت پرداخت
1باران بختیارپنجم
2پرنیا عباسیان پرنیانهم
3پارسا سرمدیهفتم
4پارسا سرمدیهفتم
5نیما سلامیهشتم
6ترمه سلمانیهفتم
7النا سی منینهم
8علی شکرچی زادهدوم
9محمد صدرا نوابیهفتم
10محمد حسین همایی نیاهشتم
ردیفنام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمقطع تحصیلیمبلغ چکشماره چکنام صاحب چکنام بانکشعبهکدشعبهتاریخ دریافت چکتاریخ سر رسید چکنوع چکشماره صیادیوضعیت پرداخت