چک

توضیحات بخش حسابداری:

ردیفنام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمقطع تحصیلیمبلغ چکشماره چکنام صاحب چکنام بانکشعبهکدشعبهتاریخ دریافت چکتاریخ سر رسید چکنوع چکشماره صیادیوضعیت پرداخت
1باران بختیارپنجم
2پرنیا عباسیان پرنیانهم
3پارسا سرمدیهفتم
4پارسا سرمدیهفتم
5نیما سلامیهشتم
6ترمه سلمانیهفتم
7النا سي منينهم
8علی شکرچی زادهدوم
9محمد صدرا نوابیهفتم
10محمد حسین همایی نیاهشتم
ردیفنام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمقطع تحصیلیمبلغ چکشماره چکنام صاحب چکنام بانکشعبهکدشعبهتاریخ دریافت چکتاریخ سر رسید چکنوع چکشماره صیادیوضعیت پرداخت

پروفایل

مدیریت کاربران

چک

توضیحات قسمت حسابداری:

ردیفنام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمقطع تحصیلیمبلغ چکشماره چکنام صاحب چکنام بانکشعبهکدشعبهتاریخ دریافت چکتاریخ سر رسید چکنوع چکشماره صیادیوضعیت پرداخت
11باران بختیارپنجم
12پرنیا عباسیان پرنیانهم
13پارسا سرمدیهفتم
14پارسا سرمدیهفتم
15نیما سلامیهشتم
16ترمه سلمانیهفتم
17النا سي منينهم
18علی شکرچی زادهدوم
19محمد صدرا نوابیهفتم
20محمد حسین همایی نیاهشتم
ردیفنام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمقطع تحصیلیمبلغ چکشماره چکنام صاحب چکنام بانکشعبهکدشعبهتاریخ دریافت چکتاریخ سر رسید چکنوع چکشماره صیادیوضعیت پرداخت