صفحه اصلی

ردیفنام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزمبلغ واریزیمقطع تحصیلیپایه تحصیلیسال تحصیلیشماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریزساعت واریزآپلود فیشوضعیت پرداخت
1باران بختیاردبستان دخترانهپنجمدبستان دخترانه۱۰:۲۹
2پرنیا عباسیان پرنیادبیرستان دخترانهنهمدبیرستان دخترانه۱۰:۲۹
3پارسا سرمدیدبیرستان پسرانههفتمدبیرستان پسرانه۱۰:۲۹
4پارسا سرمدیدبیرستان پسرانههفتمدبیرستان پسرانه۱۰:۲۹
5نیما سلامیدبیرستان پسرانههشتمدبیرستان پسرانه۱۰:۲۹
6ترمه سلمانیدبیرستان دخترانههفتمدبیرستان دخترانه۱۰:۲۹
7النا سی منیدبیرستان دخترانهنهمدبیرستان دخترانه۱۰:۲۹
8علی شکرچی زادهدبستان پسرانهدومدبستان پسرانه۱۰:۲۹
9محمد صدرا نوابیدبیرستان پسرانههفتمدبیرستان پسرانه۱۰:۲۹
10محمد حسین همایی نیادبیرستان پسرانههشتمدبیرستان پسرانه۱۰:۲۹
ردیفنام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزمبلغ واریزیمقطع تحصیلیپایه تحصیلیسال تحصیلیشماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریزساعت واریزآپلود فیشوضعیت پرداخت