صفحه اصلی

ردیفنام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزمبلغ واریزیمقطع تحصیلیپایه تحصیلیسال تحصیلیشماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریزساعت واریزآپلود فیشوضعیت پرداخت
1باران بختیاردبستان دخترانهپنجمدبستان دخترانه۱۷:۴۷
2پرنیا عباسیان پرنیادبیرستان دخترانهنهمدبیرستان دخترانه۱۷:۴۷
3پارسا سرمدیدبیرستان پسرانههفتمدبیرستان پسرانه۱۷:۴۷
4پارسا سرمدیدبیرستان پسرانههفتمدبیرستان پسرانه۱۷:۴۷
5نیما سلامیدبیرستان پسرانههشتمدبیرستان پسرانه۱۷:۴۷
6ترمه سلمانیدبیرستان دخترانههفتمدبیرستان دخترانه۱۷:۴۷
7النا سی منیدبیرستان دخترانهنهمدبیرستان دخترانه۱۷:۴۷
8علی شکرچی زادهدبستان پسرانهدومدبستان پسرانه۱۷:۴۷
9محمد صدرا نوابیدبیرستان پسرانههفتمدبیرستان پسرانه۱۷:۴۷
10محمد حسین همایی نیادبیرستان پسرانههشتمدبیرستان پسرانه۱۷:۴۷
ردیفنام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزمبلغ واریزیمقطع تحصیلیپایه تحصیلیسال تحصیلیشماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریزساعت واریزآپلود فیشوضعیت پرداخت