کارت به کارت

توضیحات بخش حسابداری:

ردیفنام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزمبلغ واریزیمقطع تحصیلیپایه تحصیلیسال تحصیلیشماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریزساعت واریزآپلود فیشوضعیت پرداخت
1باران بختیاردبستان دخترانهپنجمدبستان دخترانه۱۷:۰۳
2پرنیا عباسیان پرنیادبیرستان دخترانهنهمدبیرستان دخترانه۱۷:۰۳
3پارسا سرمدیدبیرستان پسرانههفتمدبیرستان پسرانه۱۷:۰۳
4پارسا سرمدیدبیرستان پسرانههفتمدبیرستان پسرانه۱۷:۰۳
5نیما سلامیدبیرستان پسرانههشتمدبیرستان پسرانه۱۷:۰۳
6ترمه سلمانیدبیرستان دخترانههفتمدبیرستان دخترانه۱۷:۰۳
7النا سي منيدبیرستان دخترانهنهمدبیرستان دخترانه۱۷:۰۳
8علی شکرچی زادهدبستان پسرانهدومدبستان پسرانه۱۷:۰۳
9محمد صدرا نوابیدبیرستان پسرانههفتمدبیرستان پسرانه۱۷:۰۳
10محمد حسین همایی نیادبیرستان پسرانههشتمدبیرستان پسرانه۱۷:۰۳
ردیفنام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزمبلغ واریزیمقطع تحصیلیپایه تحصیلیسال تحصیلیشماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریزساعت واریزآپلود فیشوضعیت پرداخت

پروفایل

مدیریت کاربران

مدیر

پروفایل

مدیریت کاربران

تنظیمات

خروج

 کارت به کارت

توضیحات قسمت حسابداری:

ردیفنام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزمبلغ واریزیمقطع تحصیلیپایه تحصیلیسال تحصیلیشماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریزساعت واریزآپلود فیشوضعیت پرداخت
11باران بختیاردبستان دخترانهپنجمدبستان دخترانه۱۷:۰۴
12پرنیا عباسیان پرنیادبیرستان دخترانهنهمدبیرستان دخترانه۱۷:۰۴
13پارسا سرمدیدبیرستان پسرانههفتمدبیرستان پسرانه۱۷:۰۴
14پارسا سرمدیدبیرستان پسرانههفتمدبیرستان پسرانه۱۷:۰۴
15نیما سلامیدبیرستان پسرانههشتمدبیرستان پسرانه۱۷:۰۴
16ترمه سلمانیدبیرستان دخترانههفتمدبیرستان دخترانه۱۷:۰۴
17النا سي منيدبیرستان دخترانهنهمدبیرستان دخترانه۱۷:۰۴
18علی شکرچی زادهدبستان پسرانهدومدبستان پسرانه۱۷:۰۴
19محمد صدرا نوابیدبیرستان پسرانههفتمدبیرستان پسرانه۱۷:۰۴
20محمد حسین همایی نیادبیرستان پسرانههشتمدبیرستان پسرانه۱۷:۰۴
ردیفنام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزمبلغ واریزیمقطع تحصیلیپایه تحصیلیسال تحصیلیشماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریزساعت واریزآپلود فیشوضعیت پرداخت