صفحه اصلی

سال تحصیلیمقطع تحصیلیمبلغ شهریه (تومان)
دبیرستان16000000
دبیرستان16000000
1403 - 1402دبیرستان16000000
1403 - 1402دبیرستان16000000
1403 - 1402دبستان12000000
1403 - 1402دبستان12000000
1403 - 1402دبیرستان16000000
سال تحصیلیمقطع تحصیلیمبلغ شهریه (تومان)