شهریه

توضیحات قسمت حسابداری:

سال تحصیلیمقطع تحصیلیمبلغ شهریه (تومان)
دبیرستان16000000
دبیرستان16000000
1403 - 1402دبیرستان16000000
1403 - 1402دبیرستان16000000
1403 - 1402دبستان12000000
1403 - 1402دبستان12000000
1403 - 1402دبیرستان16000000
سال تحصیلیمقطع تحصیلیمبلغ شهریه (تومان)

مدیر

پروفایل

مدیریت کاربران

پرداخت اینترنتی

تنظیمات

خروج

پروفایل

مدیریت کاربران

شهریه

توضیحات بخش حسابداری:

سال تحصیلیمقطع تحصیلیمبلغ شهریه (تومان)
دبیرستان16000000
دبیرستان16000000
1403 - 1402دبیرستان16000000
1403 - 1402دبیرستان16000000
1403 - 1402دبستان12000000
1403 - 1402دبستان12000000
1403 - 1402دبیرستان16000000
سال تحصیلیمقطع تحصیلیمبلغ شهریه (تومان)