صفحه اصلی

ردیفنام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزمبلغ واریزیمقطع تحصیلیپایه تحصیلیسال تحصیلیشماره تراکنششماره کارت مبداشماره تراکنششماره کارت مبداتاریخ واریزساعت واریزوضعیت پرداخت
1باران بختیاردبستان دخترانهپنجم۱۰:۱۶
2پرنیا عباسیان پرنیادبیرستان دخترانهنهم۱۰:۱۶
3پارسا سرمدیدبیرستان پسرانههفتم۱۰:۱۶
4پارسا سرمدیدبیرستان پسرانههفتم۱۰:۱۶
5نیما سلامیدبیرستان پسرانههشتم۱۰:۱۶
6ترمه سلمانیدبیرستان دخترانههفتم۱۰:۱۶
7النا سی منیدبیرستان دخترانهنهم۱۰:۱۶
8علی شکرچی زادهدبستان پسرانهدوم۱۰:۱۶
9محمد صدرا نوابیدبیرستان پسرانههفتم۱۰:۱۶
10محمد حسین همایی نیادبیرستان پسرانههشتم۱۰:۱۶
ردیفنام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزمبلغ واریزیمقطع تحصیلیپایه تحصیلیسال تحصیلیشماره تراکنششماره کارت مبداشماره تراکنششماره کارت مبداتاریخ واریزساعت واریزوضعیت پرداخت