صفحه اصلی

ردیفنام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزمبلغ واریزیمقطع تحصیلیپایه تحصیلیسال تحصیلیشماره تراکنششماره کارت مبداشماره تراکنششماره کارت مبداتاریخ واریزساعت واریزوضعیت پرداخت
1باران بختیاردبستان دخترانهپنجم۰۳:۳۸
2پرنیا عباسیان پرنیادبیرستان دخترانهنهم۰۳:۳۸
3پارسا سرمدیدبیرستان پسرانههفتم۰۳:۳۸
4پارسا سرمدیدبیرستان پسرانههفتم۰۳:۳۸
5نیما سلامیدبیرستان پسرانههشتم۰۳:۳۸
6ترمه سلمانیدبیرستان دخترانههفتم۰۳:۳۸
7النا سی منیدبیرستان دخترانهنهم۰۳:۳۸
8علی شکرچی زادهدبستان پسرانهدوم۰۳:۳۸
9محمد صدرا نوابیدبیرستان پسرانههفتم۰۳:۳۸
10محمد حسین همایی نیادبیرستان پسرانههشتم۰۳:۳۸
ردیفنام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزمبلغ واریزیمقطع تحصیلیپایه تحصیلیسال تحصیلیشماره تراکنششماره کارت مبداشماره تراکنششماره کارت مبداتاریخ واریزساعت واریزوضعیت پرداخت