پرداخت اینترنتی

توضیحات بخش حسابداری:

وارد کردن کد ملی ضروری است.
YYYY slash MM slash DD
ساعت واریز
:
وضعیت پرداخت
فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 256 MB.
  ردیفنام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزمبلغ واریزیمقطع تحصیلیپایه تحصیلیسال تحصیلیشماره تراکنششماره کارت مبداشماره تراکنششماره کارت مبداتاریخ واریزساعت واریزوضعیت پرداخت
  1باران بختیاردبستان دخترانهپنجم۱۶:۵۳
  2پرنیا عباسیان پرنیادبیرستان دخترانهنهم۱۶:۵۳
  3پارسا سرمدیدبیرستان پسرانههفتم۱۶:۵۳
  4پارسا سرمدیدبیرستان پسرانههفتم۱۶:۵۳
  5نیما سلامیدبیرستان پسرانههشتم۱۶:۵۳
  6ترمه سلمانیدبیرستان دخترانههفتم۱۶:۵۳
  7النا سي منيدبیرستان دخترانهنهم۱۶:۵۳
  8علی شکرچی زادهدبستان پسرانهدوم۱۶:۵۳
  9محمد صدرا نوابیدبیرستان پسرانههفتم۱۶:۵۳
  10محمد حسین همایی نیادبیرستان پسرانههشتم۱۶:۵۳
  ردیفنام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزمبلغ واریزیمقطع تحصیلیپایه تحصیلیسال تحصیلیشماره تراکنششماره کارت مبداشماره تراکنششماره کارت مبداتاریخ واریزساعت واریزوضعیت پرداخت

  پروفایل

  مدیریت کاربران

  مدیر

  پروفایل

  مدیریت کاربران

  پرداخت اینترنتی

  تنظیمات

  خروج

  پرداخت اینترنتی

  توضیحات قسمت حسابداری:

  ردیفنام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزمبلغ واریزیمقطع تحصیلیپایه تحصیلیسال تحصیلیشماره تراکنششماره کارت مبداشماره تراکنششماره کارت مبداتاریخ واریزساعت واریزوضعیت پرداخت
  11باران بختیاردبستان دخترانهپنجم۱۶:۵۳
  12پرنیا عباسیان پرنیادبیرستان دخترانهنهم۱۶:۵۳
  13پارسا سرمدیدبیرستان پسرانههفتم۱۶:۵۳
  14پارسا سرمدیدبیرستان پسرانههفتم۱۶:۵۳
  15نیما سلامیدبیرستان پسرانههشتم۱۶:۵۳
  16ترمه سلمانیدبیرستان دخترانههفتم۱۶:۵۳
  17النا سي منيدبیرستان دخترانهنهم۱۶:۵۳
  18علی شکرچی زادهدبستان پسرانهدوم۱۶:۵۳
  19محمد صدرا نوابیدبیرستان پسرانههفتم۱۶:۵۳
  20محمد حسین همایی نیادبیرستان پسرانههشتم۱۶:۵۳
  ردیفنام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزمبلغ واریزیمقطع تحصیلیپایه تحصیلیسال تحصیلیشماره تراکنششماره کارت مبداشماره تراکنششماره کارت مبداتاریخ واریزساعت واریزوضعیت پرداخت