مجموعه حساب

توضیحات بخش حسابداری:

ردیفمبلغ واریزی (کارت به کارت)تاریخ واریز کارت به کارتمبلغ چکتاریخ سر رسید چکمبلغ واریز (شماره شبا)تاریخ واریز شماره شبا
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ردیفمبلغ واریزی (کارت به کارت)تاریخ واریز کارت به کارتمبلغ چکتاریخ سر رسید چکمبلغ واریز (شماره شبا)تاریخ واریز شماره شبا

پروفایل

پرداخت اینترنتی

پشتیبانی

کاربر

پروفایل

مجموع پرداختی‌ها

اطلاعت بانکی پرسش

خروج

مجموعه حساب

توضیحات قسمت حسابداری: