صفحه اصلی

نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموز:باران بختیار

کدملی دانش‌آموز:1209767066

پایه تحصیلی:پنجم

سال تحصیلی: 1403 - 1402

نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموز:پرنیا عباسیان پرنیا

کدملی دانش‌آموز:1275548350

پایه تحصیلی:نهم

سال تحصیلی: 1403 - 1402

نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموز:محمد حسین همایی نیا

کدملی دانش‌آموز:1275740741

پایه تحصیلی:هشتم

سال تحصیلی: 1401-1402

نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموز:النا سی منی

کدملی دانش‌آموز:1275490387

پایه تحصیلی:نهم

سال تحصیلی: 1403 - 1402

نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموز:نیما سلامی

کدملی دانش‌آموز:3921301343

پایه تحصیلی:هشتم

سال تحصیلی: 1403 - 1402

نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموز:محمد صدرا نوابی

کدملی دانش‌آموز:1276278403

پایه تحصیلی:هفتم

سال تحصیلی: 1401-1402

نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموز:علی شکرچی زاده

کدملی دانش‌آموز:0442399596

پایه تحصیلی:دوم

سال تحصیلی: 1401-1402

نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموز:پارسا سرمدی

کدملی دانش‌آموز:1081023465

پایه تحصیلی:هفتم

سال تحصیلی: 1403 - 1402

نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموز:پارسا سرمدی

کدملی دانش‌آموز:1081023465

پایه تحصیلی:هفتم

سال تحصیلی: 1403 - 1402

نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموز:ترمه سلمانی

کدملی دانش‌آموز:1273115767

پایه تحصیلی:هفتم

سال تحصیلی: 1401-1402