صفحه اصلی

نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره حساب مبداشماره حساب مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
باران بختیارپنجم1403 - 1402۱۷:۰۱فاطمه
پرنیا عباسیان پرنیانهم1403 - 1402۱۷:۰۱زهرا
پارسا سرمدیهفتم1403 - 1402
پارسا سرمدیهفتم1403 - 1402
نیما سلامیهشتم1403 - 1402۱۷:۰۱پویا
ترمه سلمانیهفتم1401-1402
النا سی منینهم1403 - 1402۱۷:۰۱الهام
علی شکرچی زادهدوم1401-1402۱۷:۰۱
محمد صدرا نوابیهفتم1401-1402۱۷:۰۱
محمد حسین همایی نیاهشتم1401-1402۱۷:۰۱الهه
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره حساب مبداشماره حساب مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت