صفحه اصلی

نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره حساب مبداشماره حساب مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
باران بختیارپنجم1403 - 1402۱۷:۵۵فاطمه
پرنیا عباسیان پرنیانهم1403 - 1402۱۷:۵۵زهرا
پارسا سرمدیهفتم1403 - 1402
پارسا سرمدیهفتم1403 - 1402
نیما سلامیهشتم1403 - 1402۱۷:۵۵پویا
ترمه سلمانیهفتم1401-1402
النا سی منینهم1403 - 1402۱۷:۵۵الهام
علی شکرچی زادهدوم1401-1402۱۷:۵۵
محمد صدرا نوابیهفتم1401-1402۱۷:۵۵
محمد حسین همایی نیاهشتم1401-1402۱۷:۵۵الهه
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره حساب مبداشماره حساب مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت