صفحه اصلی

نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
باران بختیارپنجمدبستان دخترانه۱۶:۴۷
پرنیا عباسیان پرنیانهمدبیرستان دخترانه۱۶:۴۷
پارسا سرمدیهفتمدبیرستان پسرانه۱۶:۴۷
پارسا سرمدیهفتمدبیرستان پسرانه۱۶:۴۷
نیما سلامیهشتمدبیرستان پسرانه۱۶:۴۷
ترمه سلمانیهفتمدبیرستان دخترانه۱۶:۴۷
النا سی منینهمدبیرستان دخترانه۱۶:۴۷
علی شکرچی زادهدومدبستان پسرانه۱۶:۴۷
محمد صدرا نوابیهفتمدبیرستان پسرانه۱۶:۴۷
محمد حسین همایی نیاهشتمدبیرستان پسرانه۱۶:۴۷
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت