صفحه اصلی

نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره حساب مبداشماره حساب مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
باران بختیارپنجم1403 - 1402۰۱:۰۵فاطمه
پرنیا عباسیان پرنیانهم1403 - 1402۰۱:۰۵زهرا
پارسا سرمدیهفتم1403 - 1402
پارسا سرمدیهفتم1403 - 1402
نیما سلامیهشتم1403 - 1402۰۱:۰۵پویا
ترمه سلمانیهفتم1401-1402
النا سی منینهم1403 - 1402۰۱:۰۵الهام
علی شکرچی زادهدوم1401-1402۰۱:۰۵
محمد صدرا نوابیهفتم1401-1402۰۱:۰۵
محمد حسین همایی نیاهشتم1401-1402۰۱:۰۵الهه
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره حساب مبداشماره حساب مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت