صفحه اصلی

نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره حساب مبداشماره حساب مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
باران بختیارپنجم1403 - 1402۱۲:۵۶فاطمه
پرنیا عباسیان پرنیانهم1403 - 1402۱۲:۵۶زهرا
پارسا سرمدیهفتم1403 - 1402
پارسا سرمدیهفتم1403 - 1402
نیما سلامیهشتم1403 - 1402۱۲:۵۶پویا
ترمه سلمانیهفتم1401-1402
النا سی منینهم1403 - 1402۱۲:۵۶الهام
علی شکرچی زادهدوم1401-1402۱۲:۵۶
محمد صدرا نوابیهفتم1401-1402۱۲:۵۶
محمد حسین همایی نیاهشتم1401-1402۱۲:۵۶الهه
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره حساب مبداشماره حساب مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت