صفحه اصلی

نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
باران بختیارپنجمدبستان دخترانه۱۱:۲۳
پرنیا عباسیان پرنیانهمدبیرستان دخترانه۱۱:۲۳
پارسا سرمدیهفتمدبیرستان پسرانه۱۱:۲۳
پارسا سرمدیهفتمدبیرستان پسرانه۱۱:۲۳
نیما سلامیهشتمدبیرستان پسرانه۱۱:۲۳
ترمه سلمانیهفتمدبیرستان دخترانه۱۱:۲۳
النا سی منینهمدبیرستان دخترانه۱۱:۲۳
علی شکرچی زادهدومدبستان پسرانه۱۱:۲۳
محمد صدرا نوابیهفتمدبیرستان پسرانه۱۱:۲۳
محمد حسین همایی نیاهشتمدبیرستان پسرانه۱۱:۲۳
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت