صفحه اصلی

نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره حساب مقصدشماره حساب مبداتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
باران بختیارپنجم1403 - 1402۱۲:۱۹فاطمه
پرنیا عباسیان پرنیانهم1403 - 1402۱۲:۱۹زهرا
پارسا سرمدیهفتم1403 - 1402
پارسا سرمدیهفتم1403 - 1402
نیما سلامیهشتم1403 - 1402۱۲:۱۹پویا
ترمه سلمانیهفتم1401-1402
النا سی منینهم1403 - 1402۱۲:۱۹الهام
علی شکرچی زادهدوم1401-1402۱۲:۱۹
محمد صدرا نوابیهفتم1401-1402۱۲:۱۹
محمد حسین همایی نیاهشتم1401-1402۱۲:۱۹الهه
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره حساب مقصدشماره حساب مبداتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت