صفحه اصلی

نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره حساب مقصدشماره حساب مبداتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
باران بختیارپنجم1403 - 1402۱۷:۴۳فاطمه
پرنیا عباسیان پرنیانهم1403 - 1402۱۷:۴۳زهرا
پارسا سرمدیهفتم1403 - 1402
پارسا سرمدیهفتم1403 - 1402
نیما سلامیهشتم1403 - 1402۱۷:۴۳پویا
ترمه سلمانیهفتم1401-1402
النا سی منینهم1403 - 1402۱۷:۴۳الهام
علی شکرچی زادهدوم1401-1402۱۷:۴۳
محمد صدرا نوابیهفتم1401-1402۱۷:۴۳
محمد حسین همایی نیاهشتم1401-1402۱۷:۴۳الهه
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره حساب مقصدشماره حساب مبداتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت