صفحه اصلی

نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
باران بختیارپنجمدبستان دخترانه۱۷:۳۷
پرنیا عباسیان پرنیانهمدبیرستان دخترانه۱۷:۳۷
پارسا سرمدیهفتمدبیرستان پسرانه۱۷:۳۷
پارسا سرمدیهفتمدبیرستان پسرانه۱۷:۳۷
نیما سلامیهشتمدبیرستان پسرانه۱۷:۳۷
ترمه سلمانیهفتمدبیرستان دخترانه۱۷:۳۷
النا سی منینهمدبیرستان دخترانه۱۷:۳۷
علی شکرچی زادهدومدبستان پسرانه۱۷:۳۷
محمد صدرا نوابیهفتمدبیرستان پسرانه۱۷:۳۷
محمد حسین همایی نیاهشتمدبیرستان پسرانه۱۷:۳۷
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت