صفحه اصلی

نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
باران بختیارپنجمدبستان دخترانه۱۲:۱۶
پرنیا عباسیان پرنیانهمدبیرستان دخترانه۱۲:۱۶
پارسا سرمدیهفتمدبیرستان پسرانه۱۲:۱۶
پارسا سرمدیهفتمدبیرستان پسرانه۱۲:۱۶
نیما سلامیهشتمدبیرستان پسرانه۱۲:۱۶
ترمه سلمانیهفتمدبیرستان دخترانه۱۲:۱۶
النا سی منینهمدبیرستان دخترانه۱۲:۱۶
علی شکرچی زادهدومدبستان پسرانه۱۲:۱۶
محمد صدرا نوابیهفتمدبیرستان پسرانه۱۲:۱۶
محمد حسین همایی نیاهشتمدبیرستان پسرانه۱۲:۱۶
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت