صفحه اصلی

نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزمبلغ واریزی (ریال)پایه تحصیلیشماره حساب مبداشماره حساب مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
باران بختیارپنجم1403 - 1402۱۳:۲۴فاطمه
پرنیا عباسیان پرنیانهم1403 - 1402۱۳:۲۴زهرا
پارسا سرمدیهفتم1403 - 1402
پارسا سرمدیهفتم1403 - 1402
نیما سلامیهشتم1403 - 1402۱۳:۲۴پویا
ترمه سلمانیهفتم1401-1402
النا سی منینهم1403 - 1402۱۳:۲۴الهام
علی شکرچی زادهدوم1401-1402۱۳:۲۴
محمد صدرا نوابیهفتم1401-1402۱۳:۲۴
محمد حسین همایی نیاهشتم1401-1402۱۳:۲۴الهه
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزمبلغ واریزی (ریال)پایه تحصیلیشماره حساب مبداشماره حساب مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت