صفحه اصلی

نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
باران بختیارپنجمدبستان دخترانه۱۶:۱۸
پرنیا عباسیان پرنیانهمدبیرستان دخترانه۱۶:۱۸
پارسا سرمدیهفتمدبیرستان پسرانه۱۶:۱۸
پارسا سرمدیهفتمدبیرستان پسرانه۱۶:۱۸
نیما سلامیهشتمدبیرستان پسرانه۱۶:۱۸
ترمه سلمانیهفتمدبیرستان دخترانه۱۶:۱۸
النا سی منینهمدبیرستان دخترانه۱۶:۱۸
علی شکرچی زادهدومدبستان پسرانه۱۶:۱۸
محمد صدرا نوابیهفتمدبیرستان پسرانه۱۶:۱۸
محمد حسین همایی نیاهشتمدبیرستان پسرانه۱۶:۱۸
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت