صفحه اصلی

نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
باران بختیارپنجمدبستان دخترانه۱۸:۴۷
پرنیا عباسیان پرنیانهمدبیرستان دخترانه۱۸:۴۷
پارسا سرمدیهفتمدبیرستان پسرانه۱۸:۴۷
پارسا سرمدیهفتمدبیرستان پسرانه۱۸:۴۷
نیما سلامیهشتمدبیرستان پسرانه۱۸:۴۷
ترمه سلمانیهفتمدبیرستان دخترانه۱۸:۴۷
النا سی منینهمدبیرستان دخترانه۱۸:۴۷
علی شکرچی زادهدومدبستان پسرانه۱۸:۴۷
محمد صدرا نوابیهفتمدبیرستان پسرانه۱۸:۴۷
محمد حسین همایی نیاهشتمدبیرستان پسرانه۱۸:۴۷
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت