صفحه اصلی

نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
باران بختیارپنجمدبستان دخترانه۱۶:۰۲
پرنیا عباسیان پرنیانهمدبیرستان دخترانه۱۶:۰۲
پارسا سرمدیهفتمدبیرستان پسرانه۱۶:۰۲
پارسا سرمدیهفتمدبیرستان پسرانه۱۶:۰۲
نیما سلامیهشتمدبیرستان پسرانه۱۶:۰۲
ترمه سلمانیهفتمدبیرستان دخترانه۱۶:۰۲
النا سی منینهمدبیرستان دخترانه۱۶:۰۲
علی شکرچی زادهدومدبستان پسرانه۱۶:۰۲
محمد صدرا نوابیهفتمدبیرستان پسرانه۱۶:۰۲
محمد حسین همایی نیاهشتمدبیرستان پسرانه۱۶:۰۲
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت