صفحه اصلی

نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
باران بختیارپنجمدبستان دخترانه۱۴:۲۰
پرنیا عباسیان پرنیانهمدبیرستان دخترانه۱۴:۲۰
پارسا سرمدیهفتمدبیرستان پسرانه۱۴:۲۰
پارسا سرمدیهفتمدبیرستان پسرانه۱۴:۲۰
نیما سلامیهشتمدبیرستان پسرانه۱۴:۲۰
ترمه سلمانیهفتمدبیرستان دخترانه۱۴:۲۰
النا سی منینهمدبیرستان دخترانه۱۴:۲۰
علی شکرچی زادهدومدبستان پسرانه۱۴:۲۰
محمد صدرا نوابیهفتمدبیرستان پسرانه۱۴:۲۰
محمد حسین همایی نیاهشتمدبیرستان پسرانه۱۴:۲۰
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت