صفحه اصلی

نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
باران بختیارپنجمدبستان دخترانه۱۵:۱۶
پرنیا عباسیان پرنیانهمدبیرستان دخترانه۱۵:۱۶
پارسا سرمدیهفتمدبیرستان پسرانه۱۵:۱۶
پارسا سرمدیهفتمدبیرستان پسرانه۱۵:۱۶
نیما سلامیهشتمدبیرستان پسرانه۱۵:۱۶
ترمه سلمانیهفتمدبیرستان دخترانه۱۵:۱۶
النا سی منینهمدبیرستان دخترانه۱۵:۱۶
علی شکرچی زادهدومدبستان پسرانه۱۵:۱۶
محمد صدرا نوابیهفتمدبیرستان پسرانه۱۵:۱۶
محمد حسین همایی نیاهشتمدبیرستان پسرانه۱۵:۱۶
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت