صفحه اصلی

نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
باران بختیارپنجمدبستان دخترانه۱۳:۱۳
پرنیا عباسیان پرنیانهمدبیرستان دخترانه۱۳:۱۳
پارسا سرمدیهفتمدبیرستان پسرانه۱۳:۱۳
پارسا سرمدیهفتمدبیرستان پسرانه۱۳:۱۳
نیما سلامیهشتمدبیرستان پسرانه۱۳:۱۳
ترمه سلمانیهفتمدبیرستان دخترانه۱۳:۱۳
النا سی منینهمدبیرستان دخترانه۱۳:۱۳
علی شکرچی زادهدومدبستان پسرانه۱۳:۱۳
محمد صدرا نوابیهفتمدبیرستان پسرانه۱۳:۱۳
محمد حسین همایی نیاهشتمدبیرستان پسرانه۱۳:۱۳
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت