گزارشات دبیرستان دخترانه

نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
باران بختیارپنجمدبستان دخترانه۱۲:۱۳
پرنیا عباسیان پرنیانهمدبیرستان دخترانه۱۲:۱۳
پارسا سرمدیهفتمدبیرستان پسرانه۱۲:۱۳
پارسا سرمدیهفتمدبیرستان پسرانه۱۲:۱۳
نیما سلامیهشتمدبیرستان پسرانه۱۲:۱۳
ترمه سلمانیهفتمدبیرستان دخترانه۱۲:۱۳
النا سي منينهمدبیرستان دخترانه۱۲:۱۳
علی شکرچی زادهدومدبستان پسرانه۱۲:۱۳
محمد صدرا نوابیهفتمدبیرستان پسرانه۱۲:۱۳
محمد حسین همایی نیاهشتمدبیرستان پسرانه۱۲:۱۳
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره حساب مبداشماره شبا مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
باران بختیارپنجم
پرنیا عباسیان پرنیانهم09907609027
پارسا سرمدیهفتم
پارسا سرمدیهفتم
نیما سلامیهشتم
ترمه سلمانیهفتم
النا سي منينهم09132110913
علی شکرچی زادهدوم
محمد صدرا نوابیهفتم
محمد حسین همایی نیاهشتم3134476363
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره حساب مبداشماره شبا مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
باران بختیارپنجمدبستان دخترانه۱۲:۱۳
پرنیا عباسیان پرنیانهمدبیرستان دخترانه۱۲:۱۳
پارسا سرمدیهفتمدبیرستان پسرانه۱۲:۱۳
پارسا سرمدیهفتمدبیرستان پسرانه۱۲:۱۳
نیما سلامیهشتمدبیرستان پسرانه۱۲:۱۳
ترمه سلمانیهفتمدبیرستان دخترانه۱۲:۱۳
النا سي منينهمدبیرستان دخترانه۱۲:۱۳
علی شکرچی زادهدومدبستان پسرانه۱۲:۱۳
محمد صدرا نوابیهفتمدبیرستان پسرانه۱۲:۱۳
محمد حسین همایی نیاهشتمدبیرستان پسرانه۱۲:۱۳
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت

 گزارش دبیرستان دخترانه

نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
باران بختیارپنجمدبستان دخترانه۱۲:۱۳
پرنیا عباسیان پرنیانهمدبیرستان دخترانه۱۲:۱۳
پارسا سرمدیهفتمدبیرستان پسرانه۱۲:۱۳
پارسا سرمدیهفتمدبیرستان پسرانه۱۲:۱۳
نیما سلامیهشتمدبیرستان پسرانه۱۲:۱۳
ترمه سلمانیهفتمدبیرستان دخترانه۱۲:۱۳
النا سي منينهمدبیرستان دخترانه۱۲:۱۳
علی شکرچی زادهدومدبستان پسرانه۱۲:۱۳
محمد صدرا نوابیهفتمدبیرستان پسرانه۱۲:۱۳
محمد حسین همایی نیاهشتمدبیرستان پسرانه۱۲:۱۳
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره حساب مبداشماره شبا مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
باران بختیارپنجم
پرنیا عباسیان پرنیانهم09907609027
پارسا سرمدیهفتم
پارسا سرمدیهفتم
نیما سلامیهشتم
ترمه سلمانیهفتم
النا سي منينهم09132110913
علی شکرچی زادهدوم
محمد صدرا نوابیهفتم
محمد حسین همایی نیاهشتم3134476363
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره حساب مبداشماره شبا مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
باران بختیارپنجمدبستان دخترانه۱۲:۱۳
پرنیا عباسیان پرنیانهمدبیرستان دخترانه۱۲:۱۳
پارسا سرمدیهفتمدبیرستان پسرانه۱۲:۱۳
پارسا سرمدیهفتمدبیرستان پسرانه۱۲:۱۳
نیما سلامیهشتمدبیرستان پسرانه۱۲:۱۳
ترمه سلمانیهفتمدبیرستان دخترانه۱۲:۱۳
النا سي منينهمدبیرستان دخترانه۱۲:۱۳
علی شکرچی زادهدومدبستان پسرانه۱۲:۱۳
محمد صدرا نوابیهفتمدبیرستان پسرانه۱۲:۱۳
محمد حسین همایی نیاهشتمدبیرستان پسرانه۱۲:۱۳
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره کارت مبداشماره کارت مقصدتاریخ واریززمان واریزوضعیت پرداخت
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره تراکنششماره کارت مبدازمان واریزتاریخ واریزوضعیت پرداخت
باران بختیارپنجم۱۲:۱۳
پرنیا عباسیان پرنیانهم۱۲:۱۳
پارسا سرمدیهفتم۱۲:۱۳
پارسا سرمدیهفتم۱۲:۱۳
نیما سلامیهشتم۱۲:۱۳
ترمه سلمانیهفتم۱۲:۱۳
النا سي منينهم۱۲:۱۳
علی شکرچی زادهدوم۱۲:۱۳
محمد صدرا نوابیهفتم۱۲:۱۳
محمد حسین همایی نیاهشتم۱۲:۱۳
نام و نام‌خانوادگی دانش‌آموزپایه تحصیلیمبلغ واریزی (ریال)شماره تراکنششماره کارت مبدازمان واریزتاریخ واریزوضعیت پرداخت

مدیر

پروفایل

مدیریت کاربران

تنظیمات

خروج

پروفایل

مدیریت کاربران